DISCLAIMER - Dôležité informácie

PRÁVNE VYHLÁSENIE
Pozorne si prosím prečítajte nasledujúce informácie. Produkty a služby, ktoré sú obsahom tejto webovej stránky, sú poskytované v súlade s nasledujúcimi Podmienkami používania www stránky spoločnosti (ďalej len „Podmienky“). Vstupom na tieto webové stránky potvrdzujete, že rozumiete a prijímate ako tieto Podmienky, tak aj regulačné požiadavky upravujúce používanie tejto webovej stránky.

PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY

Použitie webovej stránky
TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA UMOŽŇUJE PRÍSTUP A POUŽITIE VÝHRADNE OSOBÁM, KTORÝMI SÚ AKREDITOVANÍ, PROFESIONÁLNI, KVALIFIKOVANÍ ALEBO INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI (AKO JE DEFINOVANÉ V JURISDIKCII UŽÍVATEĽA) ALEBO FINANČNÍ SPROSTREDKOVATELIA, KTORÝM MÔŽE BYŤ INFORMÁCIA, KTORÚ OBSAHUJE, LEGÁLNE SPRÍSTUPNENÁ. JEDNOTLIVÍ SÚKROMNÍ INVESTORI NESMÚ NA TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU VSTUPOVAŤ ANI JU POUŽÍVAŤ. PRED POKRAČOVANÍM SI PROSÍM PREČÍTAJTE NIŽŠIE UVEDENÝ TEXT. VYSVETĽUJE URČITÉ OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE Z PRÁVNYCH PREDPISOV O DISTRIBÚCII INFORMÁCIÍ A JURISDIKCIÁCH, V KTORÝCH SÚ NAŠE VÝROBKY AUTORIZOVANÉ NA PREDAJ. PO PREČÍTANÍ SI NIŽŠIE UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ KLIKNITE NA TLAČIDLO ACCEPT, ČÍM  POTVRDZUJETE, ŽE STE INFORMÁCIÁM POROZUMELI A ŽE SÚHLASÍTE SO STANOVENÝMI ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI.

Táto webová stránka nie je určená pre žiadnu osobu v žiadnej jurisdikcii, v ktorej je zverejnenie alebo dostupnosť tejto webovej stránky zakázaná alebo kde by zverejnenie alebo dostupnosť boli podmienené požiadavkou registrácie STONE BRIDGE Capital v rámci danej jurisdikcie. Osoby, ktorých sa takéto zákazy týkajú, nesmú kliknúť na tlačidlo „ACCEPT“. Je vašou povinnosťou poznať a dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia vašej jurisdikcie. O tom, či budete potrebovať nejaké vládne alebo iné súhlasy, alebo či je potrebné dodržať určité formality, ktoré vám umožnia prístup k informáciám, sa prosím poraďte so svojimi odbornými poradcami. Na túto webovú stránku nevstupujte, ak je uverejnený materiál alebo dostupnosť tejto stránky akýmkoľvek spôsobom vo vašej jurisdikcii zakázaná. Ak máte nejaké pochybnosti, prosím nepokračujte. Prístupom na túto webovú stránku vyhlasujete a garantujete, že príslušné zákony a predpisy vašej jurisdikcie vám umožňujú prístup k týmto informáciám.

Zrieknutie sa

Táto webová stránka obsahuje informácie o investičných produktoch ponúkaných STONE BRIDGE Capital. Správnosť informácií nie je zaručená, ani nie je úplným vyhlásením o uvedených finančných produktoch alebo trhoch. Napriek tomu, že vynakladáme primerané úsilie na získanie informácií zo spoľahlivých zdrojov, nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých v tejto webovej stránke. Informácie a názory obsiahnuté v tejto webovej stránke sú poskytované nami pre osobnú potrebu a výhradne pre informačné účely a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje investičné, právne, daňové alebo iné poradenstvo a ani nemá byť uplatnená pri vytváraní investície alebo iného rozhodnutia. Pred vykonaním akéhokoľvek investičného rozhodnutia by ste mali získať relevantné a špecifické odborné poradenstvo.

Informácie, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke boli pripravené len pre informačné účely a nie sú určené na distribúciu a v žiadnom prípade nepredstavujú ponuku na predaj alebo navádzanie k ponuke na kúpu alebo predaj akejkoľvek investície, alebo aby sa investori  zapojili do akejkoľvek inej transakcie. Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke nepredstavujú žiadne investičné poradenstvo. Potenciálni investori by si mali uvedomiť, že investície môžu zahŕňať významné riziká. Neexistuje žiadna záruka, že bude dosiahnutý investičný cieľ akéhokoľvek investičného produktu.

Výkonnosť minulého obdobia nezaručuje a ani nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. Niektoré z informácií môžu obsahovať prognózy alebo ďalšie vyhlásenia týkajúce sa budúcich udalostí alebo budúcich finančných výsledkov krajín, aktív, trhov alebo spoločností. Tieto výroky sú iba predpovede, pričom skutočné udalosti alebo výsledky sa môžu líšiť. Akékoľvek geografické, politické, ekonomické, štatistické, finančné údaje a údaje o výmenných kurzoch môžu byť v niektorých prípadoch prezentované v približnej alebo súhrnnej či zjednodušenej forme a môžu sa časom zmeniť. Akýkoľvek odkaz na konkrétnu spoločnosť, finančný produkt alebo triedu aktív uvedený akýmkoľvek spôsobom plní čisto ilustračnú funkciu a nepredstavuje žiadne odporúčania akéhokoľvek druhu. Aj keď príprave materiálu tejto webovej stránky bola venovaná primeraná starostlivosť, v žiadnom prípade nedávame žiadne záruky a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu vyplývajúcu priamo alebo nepriamo v súvislosti s, alebo v dôsledku spoľahnutia sa na informáciu, názor alebo vyjadrené stanovisko. Potenciálni investori by si mali starostlivo prečítať príslušné ponukové dokumentácie pre získanie ďalších informácií, vrátane rizikových faktorov pred urobením akéhokoľvek investičného rozhodnutia. Potenciálni investori by mali konzultovať svojich vlastných odborných poradcov, maklérov, právnikov, účtovníkov, daňových poradcov, manažérov bánk alebo akéhokoľvek iného profesionálneho poradcu, ktorého si zvolia pred samotným vykonaním investície.

Rizikové faktory
Potenciálni investori by si mali starostlivo prečítať príslušné ponukové dokumentácie pre získanie ďalších informácií, vrátane rizikových faktorov pred urobením akéhokoľvek investičného rozhodnutia. Potenciálni investori by mali konzultovať svojich vlastných odborných poradcov, maklérov, právnikov, účtovníkov, daňových poradcov, manažérov bánk alebo akéhokoľvek iného profesionálneho poradcu, ktorého si zvolia pred vykonaním investície.

Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti
Táto webová stránka je poskytovaná "AKO JE" a akékoľvek záruky (express alebo vyplývajúce) sa vylučujú. Konkrétne a bez obmedzenia nezaručujeme, že: budete môcť používať túto webovú stránku, alebo že bude k dispozícii v jej aktuálnej alebo akejkoľvek inej forme; že webová stránka alebo akýkoľvek softvér alebo materiál akejkoľvek povahy k dispozícii alebo k stiahnutiu bude bez vírusov alebo porúch, kompatibilný s vaším zariadením alebo upotrebiteľný na akýkoľvek účel. Je vašou povinnosťou: používať antivírusový softvér na akýkoľvek softvér alebo iný materiál, ktorý môžete stiahnuť z tejto webovej stránky a zabezpečiť kompatibilitu takéhoto softvéru alebo materiálu s týmto zariadením; overiť si, že akýkoľvek obsah alebo informácie zverejnené na týchto internetových stránkach sú presné a úplné. Obsah iných webových stránok, na ktoré ste získali prístup prostredníctvom akýchkoľvek hypertextových odkazov zverejnených na týchto webových stránkach ostáva vo výlučnej zodpovednosti poskytovateľmi týchto iných webových stránok.

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach, všetky záruky, podmienky a reprezentácie vyjadrené alebo predpokladané zo zákona, zvykového práva alebo inak (vrátane, bez obmedzenia, záruky týkajúce sa uspokojivej kvality, vhodnosti pre daný účel alebo zručnosťou a starostlivosťou) sú týmto vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Nebudeme (podliehajúc iba vyňatiu z pôsobnosti kvôli podvodu, úmrtiu alebo zraneniu) žiadnym spôsobom zodpovední za vaše straty alebo škody akejkoľvek povahy, či už pre nedbalosť, porušenie zmluvy alebo inak, (vrátane a bez obmedzenia priamej straty alebo škody, nepriamej alebo vyplývajúcej straty alebo škody, straty dobrej povesti, straty obchodných príležitostí, straty dát alebo ušlého zisku), ktoré vyplývajú z: akéhokoľvek počítačového vírusu alebo inej chyby prenášanej prostredníctvom tejto webovej stránky; z neschopnosti používať túto webovú stránku v akejkoľvek situácii a pri akejkoľvek chybe v zabezpečení tejto webovej stránky; Vaším používaním alebo spoliehaním sa na iné webové stránky, na ktoré ste získali prístup prostredníctvom hypertextových odkazov zverejnených na týchto webových stránkach; akýmikoľvek nepresnými informáciami zverejnenými na týchto internetových stránkach; vašej neschopnosti byť v súlade so všetkými zákonmi a predpismi, ktoré sa vás týkajú; alebo vášho spoliehania sa na informácie zverejnené na týchto internetových stránkach. Mali by ste vedieť, že na tejto internetovej stránke môžu byť zverejnené informácie o investíciách, ktoré nemusia byť vhodné pre vaše špecifické účely alebo okolnosti.

Používanie tejto webovej stránky a spoľahnutie sa na informácie v nej uvedené sú výhradne na vlastné nebezpečenstvo. Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, v žiadnom prípade nenesie STONE BRIDGE Capital, alebo niektorá z jej dcérskych spoločností alebo pobočiek, ich príslušných pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, poskytovateľov informácií a služieb, dodávateľov, poskytovateľov a užívateľov licencií a všetky ďalšie súvisiace, spojené, alebo prepojené osoby zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu alebo poškodenie akýchkoľvek údajov, straty zisku alebo výnosov, goodwillu, majetku alebo tretích strán, či už je to priame, nepriame, zvláštne, trestné, exemplárne, následné alebo náhodné, spôsobené alebo vyplývajúce z alebo v súvislosti s (i) používaním týchto webových stránok a informácií v nich, alebo (ii) v prípade akéhokoľvek zlyhania výkonu, chyby, opomenutia, prerušenia, vymazania, defektu, výpadku, nesprávneho prenosu dát, oneskorenia v prevádzke, počítačového vírusu alebo inej deštruktívnej položky. Nič v týchto podmienkach používania nebude slúžiť na vylúčenie alebo obmedzenie našej zodpovednosti za podvod, smrť alebo zranenie vyplývajúce z našej nedbalosti alebo z nedbalosti našich zamestnancov alebo z akejkoľvek povinnosti alebo záväzku ktorý máme voči klientovi.

Oddeliteľnosť
Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie týchto podmienok použitia uznané súdom príslušnej jurisdikcie za neplatné, súhlasíte s tým, že ostatné ustanovenia týchto podmienok používania zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Rozhodné právo a jurisdikcia
Tieto Podmienky použitia a všetky záležitosti s nimi spojené sa riadia zákonmi Bermúd. Súdy na Bermudách majú výlučnú právomoc na urovnanie sporov, sporných otázok alebo žiadostí vyplývajúcich z, alebo v súvislosti s, týmito podmienkami použitia vrátane existencie, platnosti alebo ukončenia týchto podmienok použitia alebo následkov ich neplatnosti.